รายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (สป) จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565

ร้อยละการเบิกจ่าย
รับจัดสรร (หน่วย:ล้านบาท)
5.36
งบดำเนินงาน (สป)
เบิกจ่าย (หน่วย:ล้านบาท)
3.78
70.52%
คงเหลือ (หน่วย:ล้านบาท)
1.58
29.48%

+ แยกรายหน่วยงาน

26.99
100.00
78.85
61.38
80.85
99.27
63.42
95.64
87.64
61.29
44.61
72.45
44.81
54.09
54.89
37.84
50.08
53.18
41.99
30.16
55.07
72.58
100.00
81.49
77.52
85.21
96.09
86.72
65.36
92.01

+ แยกประเภทรายจ่าย

บัญชีค่าล่วงเวลา
0.026 ลบ. 0.68 %
ค่าจ้างประจำ
0.006 ลบ. 0.15 %
ค่าจ้างชั่วคราว
0.570 ลบ. 15.06 %
ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
0.149 ลบ. 3.94 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ไม่ทำเวช,ชันสูตร)
0.100 ลบ. 2.64 %
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม
0.991 ลบ. 26.18 %
ค่าเบี้ยประกันภัย
0.028 ลบ. 0.74 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ
0.205 ลบ. 5.41 %
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
0.254 ลบ. 6.71 %
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ
0.154 ลบ. 4.07 %
ค่าเบี้ยเลี้ยง
0.040 ลบ. 1.07 %
บัญชีค่าที่พัก
0.026 ลบ. 0.69 %
บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก
0.004 ลบ. 0.10 %
บัญชีค่าเชื้อเพลิง
0.265 ลบ. 7.00 %
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
0.936 ลบ. 24.74 %
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ
0.003 ลบ. 0.08 %
บัญชีค่าไฟฟ้า
0.023 ลบ. 0.60 %
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล
0.002 ลบ. 0.05 %
บัญชีค่าโทรศัพท์
0.003 ลบ. 0.08 %