หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว สถานบริการสาธารณสุขชุมชนห้วยก้างปลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเบี้ย เพื่อมอบนโยบายในการทำงานแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงม่วน พร้อมติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 การจัดบริการให้วัคซีนโควิด19 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆและแผนพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน พร้อมด้วย นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นำทีม บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานและรับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการ
update : 2021-11-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only