ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (คัดเลือกองค์กรแห่งความสุข จังหวัดพะเยา) 2022-07-22 2022-07-22 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา