ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องมือถ่ายทอดรูปแบบ OKRs และการใช้งาน Application ๑ ประชาชน ๓ หมอ 2021-12-15 2021-12-15 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม1)
2 ประชุมโครงการคัดกรองวัณโรค โดยใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จังหวัดพะเยา 2020-12-17 2020-12-17 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting