!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านเจน;รพ.สต.บ้านปิน;รพ.สต.ดอกคำใต้;รพ.สต.ห้วยเคียน; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> คู่มือ อสม.3 บวก ประจำเดือนธันวาคม 2559 เตือน ภัยโรคในช่วงฤดูอากาศเปลี่ยนแปลง
>> คู่มือ อสม.3 บวก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ประชาสัมพันธ์ วันเอดส์โลก
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายตับภาคเหนือ ครั้งที่ 2
>> ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ HRCT
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 100 ปี
>> ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Connecting to the ASEAN community:challenge in quality and safety nursing care
>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 6
>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Home of Community Dentistry
>> ขยายเวลาการประกวดภาพถ่าย"สาธารณสุข:สุขแห่งสาธารณะ"
>> รพ.อุดรธานีรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ